Regulamin


Pobierz PDF

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem i-Direct Ubezpieczenia poprzez Aplikację mobilną.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące wyrażenia oznaczają:

a) i-Direct Ubezpieczenia – i-Direct Ubezpieczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą W Warszawie, przy ul.P.Gintrowskiego 34; 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000512511, nr NIP 5213673487, REGON 14727308900000; spółka posiadająca status agenta ubezpieczeniowego w rozumeniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2014.1450 z dnia 2014.10.24)

b) OWU – ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w Aplikacji mobilnej, stanowiące integralną część Umowy ubezpieczenia, regulujące zawieranie i wykonywanie Umowy ubezpieczenia, prawa i obowiązki Stron Umowy ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.

c) Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń, z którym wspólpracuje i-Direct Ubezpieczenia, którego oferta dostepna jest w Aplikacji.

d) Użytkownik – osoba korzystająca z Aplikacji, posiadająca pełną zdolnośćdo czynności prawnych.

e) Regulamin – niniejszy Regulamin zawierania umów ubezpieczenia przez internet.

f) Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem, za pośrednictwem i-Direct Ubezpieczenia, poprzez Aplikację, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w Umowie ubezpieczenia wypadku, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić składkę.

g) Aplikacja – aplikacja mobilna administrowana przez i-Direct Ubezpieczenia, podłączona do sieci internet, za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z OWU i niniejszym Regulaminem, a także innymi dokumentami i informacjami niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia, uzyskać kalkulację składki ubezpieczeniowej, oraz zawrzeć Umowę ubezpieczenia.

h) Wniosek – wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, wypełniony przez Użytkownika w Aplikacji o dane niezbędne do zawarcia danej Umowy ubezpieczenia, po uprzedniej kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Treść Wniosku może być różna w zależności od rodzaju Umowy ubezpieczenia i treści OWU lub wymagań wynikających z przepisów prawa.

i) Ustawa UO – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych; Dz.u.2016.2060 t.j. z dnia 2016.12.19 z późn. zm.

j) OC ppm – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierana zgodnie z Ustawą UO.

§ 2
Postanowienie ogólne

 1. i-Direct Ubezpieczenia na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach Aplikacji świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego umożliwiające Użytkownikowi, jako ubezpieczającemu, zawarcie Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, na podstawie dostępnych w Aplikacji OWU lub zgodnie z Ustawą UO lub przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w charakterze ubezpieczonego.
 2. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji zapoznać się z różnymi produktami ubezpieczeniowymi oferowanymi przez różnych Ubezpieczycieli.
 3. Użytkownik wybiera interesujący go rodzaj ubezpieczenia spośród propozycji przedstawionych w Aplikacji. Po wprowadzeniu wymaganych przez Aplikację danych, właściwych dla danego rodzaju ubezpieczenia, Użytkownik otrzymuje informację zawierającą cenę oraz dane Ubezpieczycieli, którzy oferują dany rodzaj ubezpieczenia za pośrednictwem i-Direct Ubezpieczenia.
 4. Użytkownik wybiera Ubezpieczyciela poprzez kliknięcie wybranej oferty i przechodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej.

§ 3
Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia Umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem, a Ubezpieczycielem dochodzi z dniem określonym w OWU właściwym dla danej Umowy ubezpieczenia lub z dniem określonym w Usatwie UO – w odnesieniu do OC ppm, po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Wniosku za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Przed wypełnieniem i wysłaniem Wniosku oraz opłaceniem składki Użytkownik winien:
  a) zapoznać się z Regulaminem, którego treść dostępna jest w Aplikacji,
  b) zapoznać się z treścią OWU, które są dostępne w Aplikacji,
  c) zapoznać się z wysokością składki ubezpieczeniowej przy pomocy umieszczonego w Aplikacji kalkulatora składki. Chcąc uzyskać kalkulację składki Użytkownik – przy pomocy kalkulatora składki – wybiera rodzaj ubezpieczenia, wskazuje opcję ubezpieczenia oraz zakres ubezpieczenia. Po wprowadzeniu wymaganych danych Użytkownik otrzymuje informację o wysokości składki. Oferta jest ważna w okresie wyświetlania jej w Aplikacji. Wartość składki wyliczona przy pomocy kalkulatora składki stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pod warunkiem niezwłocznego potwierdzania otrzymania oferty, wiąże ona przez czas wskazany Użytkownikowi. Oferta przestaje być wiążąca w przypadku nieopłacenia składki lub raty we wskazanym terminie. Przyjęcie oferty następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i opłacenie składki (lub jej raty) zgodnie z niniejszym Regulaminem i treścią OWU właściwych dla danej Umowy ubezpieczenia lub treścią Ustawy UO.
  d) wyrazić zgodę na sprawdzenie historii kredytowej i udostępnienie danych osobowych w tym celu, w sytuacji wskazanej w ust. 3.
 3. W przypadku niektórych rodzajów ubezpieczeń możliwe jest rozłożenie płatności składki na raty. W takiej sytuacji możliwe jest wybranie takiej opcji w toku kalkulacji składki, o której mowa w ust. 2 pkt c). Warunkiem skorzystania z tej opcji jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji Klienta w systemie Biura Informacji Kredytowej.
 4. Prawa i obowiązki ubezpieczonego i Ubezpieczyciela, opis świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem określone są w poszczególnych OWU lub odpowiednio w Ustawie UO w odniesieniu do OC ppm.
 5. Umowa zawierana jest na podstawie:
  a) Regulaminu,
  b) OWU lub odpowiednio w Ustawy UO w odniesieniu do OC ppm,
  c) Wniosku Użytkownika,
  d) Kalkulacji i formy płatności składki otrzymanej przy pomocy kalkulatora składki dostępnego w Aplikacji.
 6. Użytkownik przed wysłaniem Wniosku potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, OWU, kwotą składki, w tym zasadami płatności oraz że je akceptuje.
 7. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzez wysłanie polisy na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny sposób określony w OWU lub zgodny z Ustawą UO.
 8. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres wskazany w polisie, zgodny z właściwymi OWU lub odpowiednio zgodny z Ustawą UO w odniesieniu do OC ppm.
 9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania polisy Użytkownik powinien powiadomić Ubezpieczyciela pisemnie o wszelkich niezgodnościach danych zawartych w polisie ze stanem faktycznym, w szczególności danymi podanymi przez niego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz podać prawidłowe dane. Po otrzymaniu prawidłowych danych Ubezpieczyciel dokona stosownych zmian o czym zawiadomi Użytkownika przesyłając na podany przez niego adres email informację
  o dokonanych zmianach.

§ 4
Składka ubezpieczeniowa

 1. Wysokość składki z tytułu Umowy ubezpieczenia zostaje ustalona w oparciu o kalkulator składki znajdujący się w Aplikacji po wprowadzeniu do kalkulatora wskazanych danych, w zależności od rodzaju Umowy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, treści poszczególnych OWU lub odpowiednio w Ustawy UO w odniesieniu do OC ppm oraz wyboru opcji formy płatności – jeśli w przypadku danego rodzaju ubezpieczenia przewidywane są różne możliwości zapłaty. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest na podstawie danych podanych przez Użytkownika oraz taryfy stawek składki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu wysyłania Wniosku, właściwych dla danego rodzaju ubezpieczenia, poprzez wypełnienie obowiązkowych pól i podanie wymaganych danych w Aplikacji.
 2. Zapłata przez Użytkownika składki możliwa jest e-przelewem lub kartą płatniczą.
 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Aplikacją, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 4. Użytkownik nie ponosi innych kosztów związanych z zawarciem Umowy ubezpieczenia na odległość poza kosztami połączenia internetowego.
 5. W celu zawarcia Umowy ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa powinna zostać opłacona w terminie wskazanym w OWU lub odpowiednio w Ustawie UO w odniesieniu do OC ppm, polisie oraz/i w harmonogramie płatności w przypadku wyboru formy ratalnej. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie okres ważności Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia wygasa i powoduje brak uruchomienia ochrony ubezpieczeniowej. Skutek taki nie następuje, jeśli zgodnie z treścią OWU lub odpowiednio Ustawy UO w odniesieniu do OC ppm dopuszczalne jest zawarcie umowy ubezpieczenia z późniejszym terminem płatności w stosunku do daty zawarcia umowy lub gdy OWU lub odpowiednio Ustawa UO w odniesieniu do OC ppm przewiduje istnienie ochrony mimo nie zapłacenia składki lub jej raty.
 6. Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. Użytkownik chcąc dokonać płatności przez internet po wybraniu operatora płatności online zostanie odpowiednio przekierowani do serwisu www.payu.pl. lub www.paypal.com/pl. W ramach płatności online Użytkowik może dokonać płatności za pomocą: kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online), kart kredytowych i debetowych oraz płatności z salda konta PayPal (lista rodzajów kart jest dostępna na stronie www.paypal.com/pl). Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie www.payu.pl oraz www.paypal.com/pl przed rozpoczęciem płatności.

§ 5
Wymagania techniczne i ochrona danych

Wymogi techniczne niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Aplikacji to :
e) dostęp do internetu
f) system iOS 7.0 lub nowszy
g) system Android 4.0 lub nowszy
h) telefon komórkowy wyposażone w aparat cyfrowy z autofokusem

§ 6
Treści bezprawne

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

§ 7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przesłanych we Wniosku jest Ubezpieczyciel.
 2. Dane osobowe przesłane we Wniosku będą przetwarzane w celu realizacji Umowy ubezpieczenia i prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 3. i-Direct Ubezpieczenia przetwarza dane osobowe na zlecenie Ubezpieczyciela, w zakresie i celu związanym z wykonywaniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 4. Pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody, dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach – wyłącznie zgodnie z treścią wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych wskazanych we Wniosku jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia.
 7. Użytkownik, przed wskazaniem danych osobowych innych osób – w przypadku zawierania umowy na cudzy rachunek, powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Ubezpieczycielowi.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z trybiem zawierania Umowy ubezpieczenia poprzez internet należy zgłaszać do i-Direct Ubezpieczenia drogą:
  a) mailową na adres: reklamacje@i-directubezpieczenia.pl
  b) pocztową na adres: ul. P.Gintrowskiego 34, Warszawa 02-697
 2. Przesłane zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  a) pełen adres korespondencyjny lub adres email, na który należy skierować odpowiedź,
  b) opis zgłaszanego problemu oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające zgłoszenie,
  c) oczekiwane działanie.
 3. Jeżeli w procesie rozpatrywania zgłoszeń konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dane i informacje,
  o których dostarczenie wnosi i-Direct Ubezpieczenia w celu rozpatrzenia zgłoszenia.
 4. i-Direct Ubezpieczenia poinformuje Użytkownika mailem, na adres podany w mailu lub drogą pocztową, na adres wskazany przez Użytkownika, o rozpatrzeniu zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymywania lub od daty otrzymania niezbędnych danych, informacji lub dokumentów, o które zwracał się do Użytkownika. Przy czym jeżeli do rozpatrzenia zgłoszenia wymagane jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od osób trzecich, termin ten może ulec wydłużeniu do momentu uzyskania niezbędnych informacji.
 5. Reklamacje dotyczące wykonywania Umowy ubezpieczenia zgłaszane i rozpatrywane będą na zasadach i w trybie wskazanym przez danego Ubezpieczyciela.

§ 9
Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia na zasadach i w trybie określonym w OWU lub w lub odpowiednio w Ustawie UO w odniesieniu do OC ppm.
 2. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia na odległość, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni liczonym od dnia doręczenia dokumentu ubezpieczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być doręczone Ubezpieczycielowi.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje konsumentowi w wypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia przez Użytkownika, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 6. Prawo do ostąpienia od Umowy nie przysługuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczącej podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.

©2016 i-Direct sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Regulamin

design by WebCraft4U