นำไปสู่การเจาะกลุ่ม

 • "ไทยพาณิชย์" เจาะตลาดกลุ่ม "Young-Gen"

   · " เพ อเป นการสร างการร บร และเข าถ งกล มเป าหมายมากย งข น ธนาคารใช กลย ทธ " ม วส ค มาร เก ตต ง " (Music Marketing) ด งต วแทนคนร นใหม " ไอซ -พาร ส อ นทรโกมาลย ส ต " น กร อง ...

 • เล็งผุดหลักสูตรออนไลน์ "วิชายุทธศาสตร์ชาติ" เจาะ ...

   · เล็งผุดหลักสูตรออนไลน์ "วิชายุทธศาสตร์ชาติ" เจาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา เร่งสร้างการตระหนักรู้ให้กับข้าราชการทุกระดับต่อไป เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ ...

 • เจาะเทรนด์สุขภาพ ธุรกิจอาหารเสริม ไทยโต 2 หมื่นล้าน ...

   · กองบรรณาธ การ Positioning 102/1 ช น 2 อาคารบ านพระอาท ตย ถ.พระอาท ตย แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กร งเทพฯ 10200 Email : [email protected]

 • เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม…ต้องเก่งจริงจึงจะอยู่รอด ...

  ย งไปกว าน นการเล อกเจาะตลาดเฉพาะกล ม(Niche Market) ท ม ความช ดเจน ก จะช วยให เก ดความได เปร ยบและประหย ดทร พยากร เป นแนวค ดการดำเน นธ รก จโดยใช กลย ทธ ด านการ…

 • เจาะเทรนด์สุขภาพ ธุรกิจอาหารเสริม ไทยโต 2 หมื่นล้าน ...

   · ด วยอ บ ต การณ เก ยวก บโรคต บม แนวโน มท จะส งข นเร อยๆซ งนำไปส การส ญเส ยช ว ตของคนท วโลกกว า 1.3 ล านคนต อป ในว นท 28 กรกฎาคมของท กป จ งได ถ …

 • Hacktivist เขาคือใครในสงครามไซเบอร์?

   · ช วงปลายป ท ผ านมาคงไม ม ข าวไหนด งไปกว าข าวการผ าน พ.ร.บ. คอมพ วเตอร ฉบ บปร บปร งป 2559 และการทำสงครามไซเบอร ระหว างร ฐบาลก บประชาชน โดยม ต วแปลสำค ญค อกล ...

 • เจาะเทรนด์การค้าออนไลน์ไทยปี 2564 (Thailand E …

   · การปร บต ว > การตลาดและขายในว นน ต องม งเน นท คนกล มเล กลง แต แม นยำข น จงว เคราะห เจาะ บ ก ร ก ล กค าในแต ละกล มท ตรงก บกล มเป าหมายของค ณ เช น การเข าร วมใน ...

 • จะดีไหมถ้าเจาะตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม "Niche Marketing" – …

   · จะดีไหมถ้าเจาะตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม "Niche Marketing". เป็นเรื่องปกติที่เจ้าของธุรกิจใหม่ๆ จะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาทำสักอย่างหนึ่งย่อม ...

 • เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม…ต้องเก่งจริงจึงจะอยู่รอด ...

  ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและอยู่รอดได้ของการทำตลาดเฉพาะกลุ่มก็คือ "การสร้างให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนของสินค้า ...

 • 5 เหตุผลที่แบรนด์ควรทำการตลาดผ่าน TikTok …

   · 5 เหตุผลที่แบรนด์ควรทำการตลาดผ่าน TikTok เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่. ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาด ที่กำลังหาช่องทางในการขายเพิ่มขึ้น TikTok อาจจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียล ...

 • พฤติกรรม Gen Y วิเคราะห์อินไซด์ …

   · ถ้าขยายภาพให้ชัดเจนในแต่ละปีกลุ่มเจนวายใช้เงินไปกับ "ของมันต้องมี" ถึงปีละ 1.37 ล้านล้านบาท. เฉลี่ยต่อคนเจนวาย 1 คน จะใช้ ...

 • เจนเนอราลี่ เจาะตลาด LGBT

  เจนเนอราล เจาะตลาด LGBT กล มบ คคลท ม ความหลากหลายทางเพศ สามารถระบ "ค ช ว ต" ร บผลประโยชน ผ านความค มครองและการวางแผนทางการเง น ท งแบบประก นช ว ต ประก ...

 • EXIM BANK ออกมาตรการเจาะกลุ่มฟื้นฟูกิจการลูกค้า ...

   · การเง น, ข าวประชาส มพ นธ EXIM BANK ออกมาตรการเจาะกล มฟ นฟ ก จการล กค า"ส งเสร ม-ผ อนปรน-ขยายระยะเวลา-ประค บประคอง"ให ม สภาพคล องและเต บโตต อไปได นายพ ศ ษฐ เ ...

 • เจาะหูเพื่อความปัง ระวังพังเพราะคีลอยด์

   · การเจาะหูคือหนึ่งในกระบวนการที่สร้างบาดแผลให้กับใบหู ที่หากดูแลไม่ดีล่ะก็ อาจนำไปสู่การเป็น "โรคคีลอยด์ใบหู" ได้ ซึ่ง ...

 • เจาะโอกาสทอง! ร้านอาหารในยุค Aging Society ( …

   · ประเทศไทยกำล งจะเข าส ส งคมผ ส งอาย หร อ Aging Society และในป 2564 ประเทศไทยจะม ประชากรผ ส งอาย 20 % หร อมากกว า 13 ล านคน ซ งถ อว าเป นกล มใหญ และย งม จำนวนเพ มข นเร อย ...

 • สธ.ลุยตรวจ COVID-19 ทั่วประเทศ เจาะกลุ่มเสี่ยง …

   · กระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่แสดงอาการ ตั้งเป้าตรวจเพิ่มอีก 1.7 แสนคน ...

 • "นวเวช" ทุ่ม 4 พันล้าน เปิดตัว รพ.ใหม่ …

   · 3 กลุ่มทุนยักษ์ ณรงค์เดช-สหยูเนี่ยน-สหพัฒน์ ทุ่มงบ 4,000 ล้าน เปิดตัว รพ.นว ...

 • 01-HomePage

  วิเคราะห์เป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรมจัดทำการวิจัย นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจอื่นๆของคุณ. วางแผนงานวิจัย.

 • ETRAN MYRA มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ของคนไทย …

   · นายอาร ชว ส เจร ญศ ลป ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท อ ทราน (ไทยแลนด ) จำก ด (ETRAN) เป ดเผยว า หน งในแผนธ รก จของ ETRAN ในป 2564 น หล งจากการระดมท นส Series A ด วยม ลค าราว 3.5 ล ...

 • เจาะลึกพฤติกรรม Silver Age แหล่ง Blue Ocean …

  จากพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน LINE จะเห็นช่องทางมากมายที่ธุรกิจและแบรนด์สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยเก๋าได้ ด้วยกลยุทธ์การใช้ LAP (LINE Ads Platform) และ LINE OA (LINE Official) เป็นเครื่องมือในการทำ ...

 • เนชั่นทีวี แรงต่อเนื่อง หลัง ยุคล-รพีพรรณ …

   · เจาะกล มฐานคนด เน นสร างเน อหาข าวสะท อนป ญหาท กแง ม มของส งคม ในการเป นกระบอกเส ยงเพ อนำไปส การ แก ไข พร อมย ดม นจรรยาบรรณ ...

 • เจาะโอกาสทอง! ร้านอาหารในยุค Aging Society ( …

   · ในช วงว กฤตแบบน ส งสำค ญท จะช วยให ร านอาหารอย รอดได ค อการบร หารจ ดการต นท นท ด และการ ต งราคาขาย (Price Strategy) ของอาหารท เหมาะสม โดยเฉพาะในวงการอาหารเดล เวอร ท ม การแข งข นส ง …

 • EXIM BANK เจาะกลุ่มฟื้นฟูกิจการลูกค้า "ส่งเสริม …

  EXIM BANK เจาะกล มฟ นฟ ก จการล กค า "ส งเสร ม-ผ อนปรน-ขยายระยะเวลา-ประค บประคอง" ให ม สภาพคล องและเต บโตต อไปได ข าวประชาส มพ นธ

 • 5 หลักการก่อนเริ่มธุรกิจ เจาะลึกทุกเทคนิค …

  5 หลักการก่อนเริ่มธุรกิจ เจาะลึกทุกเทคนิค พิชิตความสำเร็จ. อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรดี แล้วทำ ...

 • การเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด ...

   · การเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด - โรงพยาบาลศิครินทร์. การเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด. พ่อแม่ทุกคน ...

 • เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม…ต้องเก่งจริงจึงจะอยู่รอด ...

  ซึ่งก็เป็นไปได้ยากสำหรับธุรกิจ SME ที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นการเลือกเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้เกิดความได้เปรียบและ ...

 • เปิดตัว ETRAN MYRA เจาะกลุ่มไรเดอร์เดลิเวอรี่ …

   · ในขณะท ย งคงทรงประส ทธ ภาพในการข บข รองร บการข บข ด วยความเร วส งส ด 120 กม./ชม. ให เร งแซง หร อข นสะพานช น ๆ ได ด วยอ ตราเร ง 0-100 ก โลเมตร ต อช วโมงภายใน 7 ว นาท ...

 • การตลาดแบบเจาะใจชาว LGBTQ ในเดือน Pride Month

  ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนการตลาด เพื่อเจาะใจชาว LGBTQ คุณควรที่จะทราบก่อนว่า. 1) LGBTQ คือ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยมี ...

 • เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม…ต้องเก่งจริงจึงจะอยู่รอด ...

  ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและอยู่รอดได้ของการทำตลาดเฉพาะกลุ่มก็คือ ''การสร้างให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนของสินค้า ...

 • รู้หรือไม่ เจาะตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม รู้ผลไวใน ...

   · การเจาะตรวจช นเน อจะม ความเส ยงท ต องระม ดระว งหล กๆ ค อ ในคนไข รายท ม การใช ยาต านการแข งต วของเล อด กล มยาแอสไพร น จะต องหย ดยาก อนอย างน อย 5-7 ว น นอกจา ...

 • เจาะแอปพลิเคชั่นสื่อสารอาชญากร ทลายแก๊งทั่วโลก 18 ...

   · สำนักข่าว CNBC เปิดเผยรายงาน ปฏิบัตการการจับกุม อาชญกรในหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมเพรียงกัน ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกัน …

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop